Forløber for dampmaskinen

Den engelske ingeniør Thomas Savary opfandt i 1698 en damppumpe til at pumpe vand op af mineskakte. Det blev ikke nogen stor succes. Savary slog sig dog sammen med Newcomen, da denne udviklede sin berømte stempeldampmaskine.

Om Savarys maskine kan man læse i S. Borchs ”Forelæsninger over Maskinlære, Første Del: Kraftmaskiner”, Kbh. 1880:

”I Slutningen af Aarhundredet (1698) lykkedes det Englænderen Savary at construere en praktisk brugbar Maskine til Vandpumpning i Bjergværker ved Dampkraft. Den bestod af en lukket Beholder A (Fig. 56) til dels fyldt med Vand og anbragt over et Ildsted; en anden Beholder B, som ved Røret ved Hanen a var forbundet med A, stod tillige i Forbindelse med Røret D med Ventilerne b og c. Gjennem dette Rør, som naaede fra Grubens Bund til Afløbsrenden, løftedes Vandet. Virkningen var følgende: Hanen a aabnedes, saa at B fyldtes med Damp fra A; Hanen lukkedes da igjen. Dampen fortættedes ved koldt Vand fra Hanen d, som nu aabnedes, og Vandet sugedes op gjennem Ventilen b og fyldte Beholderen B. Derefter aabnedes atter Hanen a, og Dampen trykkede da Vandet op gjennem Ventilen c. Nu lukkedes Hanen a atter, og saa fremdeles. Apparatet brugte meget Brændsel, da en stor Mængde Damp fortættedes ved den umiddelbare Berøring med Vandet, som selv blev betydelig opvarmet samtidig med at det løftedes.” (s.73).

Skrevet af Kenn Tarbensen

ISSN 1904-3066


Læs mere

S. Borchs ”Forelæsninger over Maskinlære, Første Del: Kraftmaskiner”, Kbh. 1880.