Vedtægter

§1 Foreningens navn er: Dansk Teknologihistorisk Selskab. Selskabet har til formål at fremme teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling i Danmark. Selskabet skal virke for udveksling af viden mellem enkeltpersoner og institutioner, der arbejder med teknologihistoriske emner.

§2 Selskabet er en forening af enkeltpersoner.

§3 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 (seks) medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved sammensætningen af bestyrelsen skal der tilstræbes en ligelig geografisk repræsentation, ligesom der skal tilstræbes valg af medlemmer med forskellig institutionel tilknytning, fx universiteter, arkiver, museer og andre undervisningsinstitutioner.

§4 Bestyrelsen er ulønnet. Den konstituerer sig selv med en formand, en sekretær og en kasserer, der ikke må være samme person.

§5 Bestyrelsen holder mindst to møder om året. Møderne tilstræbes afholdt i henhold til en plan, der afspejler bestyrelsens geografiske sammensætning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, og den træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen fører referat over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøde. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

§6 Der afholdes årlig generalforsamling, som finder sted inden 1. oktober, hvis ikke andet er aftalt året for inden. Medlemmerne er pligtige til at betale kontingent, som fastsat ved den ordinære generalforsamling. Alle medlemmer har stemmeret ved selskabets generalforsamling.

§7 Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskab og budget
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af to revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Alle medlemmer kan skriftligt begære punkter optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes optaget til beslutning på Generalforsamlingen, og som ikke er dækket af dagsordenens punkter, skal være formanden i hænde senest 7 (syv) dage før mødet. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§8 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal til generalforsamlingen foreligge revideret af 2 (to) revisorer valgt af Generalforsamlingen. Revisorerne vælges for et år ad gangen. Ved generalforsamlingen fremlægger kassereren budget for det kommende år til godkendelse. Selskabets kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§9 Bestyrelsen eller mindst en femtedel (1/5) af selskabets medlemmer kan til enhver tid med 14 (fjorten) dages skriftlig varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§10 Selskabets vedtægter kan ændres med kvalificeret flertal på en generalforsamling, såfremt punktet har været optaget på en udsendt dagsorden og alle medlemmerne er orienterede om dets principielle indhold. Selskabet kan nedlægges ved flertalsbeslutning på 2 (to) på hinanden følgende generalforsamlinger. Selskabets midler skal ved foreningens ophør tilfalde almennyttige institutioner, der arbejder efter foreningens formål.