Nyt fra bestyrelsen

24. september 2018:

Bestyrelsen vedtog efter generalforsamlingen 22. sept. 2018 i Nyborg, hvor alle bestyrelsesmedlemmer genvalgtes, at fortsætte med den hidtidige konstituering.

30. marts 2017:

Bestyrelsen holdt møde på DTU den 20. marts 2017. Til stede var Michael Wagner, Jan Pedersen, Henrik Knudsen og Louise Karlskov Skyggebjerg. Der var afbud fra Laila Zwisler og Kristine Lynning Harfeld samt de to suppleanter, Per V. Klüver og Kenn Tarbensen.

Det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i september, og bestyrelsen konstituerede sig. Michael Wagner trak sig som formand, og Louise Skyggebjerg blev valgt i stedet. Ny sekretær i stedet for Louise Skyggebjerg er Michael Wagner. Henrik Knudsen blev genvalgt til kasserer, men varslede afgang efter næste generalforsamling.

Bestyrelsen noterede sig, at der er en svag faldende tendens i medlemstallet, som i 2016 var på 41 medlemmer. Regnskabet for 2016 udviser et overskud på 1.631,81 kr. Bestyrelsen godkendte budget for 2017.

Der savnes mere aktivitet på hjemmesiden. Det blev aftalt, at der sendes en mail til samtlige medlemmer med opfordring til at komme med input til nyheder til hjemmesiden. Det er målet at få så meget aktivitet, at vi kan reaktivere nyhedsbrevet. Formanden har efterfølgende meddelt, at det bør udgå mindst en gang i kvartalet.

Planlægning af årsmødet 2017. Der forelå på mødet to skriftlige forslag til årsmøde for 2017, dels det på forhånd udsendte med temaet infrastruktur, dels et forslag med arbejdstitlen ”Teknologi og etik”. Bestyrelsen vedtog efter en længere dialog om fordele og ulemper ved de to skitseforslag at gå videre med sidstnævnte. Det blev aftalt, at årsmødet skal foregå på DTU som et eftermiddagsarrangement den 29. september (alternativt den 15. september), og at det afholdes i samarbejde med Teknologihistorie DTU og evt. HITEK, såfremt sidstnævnte har interesse herfor. Derudover vil vi forsøge at få programmet distribueret gennem andre relevante institutioner og netværk som fx Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Tovholdere er Laila Zwisler og Louise Skyggebjerg.

22. maj 2014:

En fuldtallig bestyrelse inkl. suppleanter holdt møde på Erhvervsarkivet i Aarhus 4. marts 2014.

Regnskabet for 2013 viser et lille overskud, men medlemsudviklingen er kraftigt nedadgående. Efter debat bliver bestyrelsesmedlemmerne enige om at foreningen bør udsende en opkrævning eller et girokort til medlemmerne med en betalingsfrist. Betalingsfristen kan være 1. september, så medlemmerne kan betale kontingent og gebyr for årsmødet på én gang. Opkrævningen af kontingent bør ske gennem en selvstændig e-mail.

Foreningen manglerne lærerne og skal komme tættere på museerne. Man foreslår forskellige løsninger:

  • Gode arrangementer.
  • At koble sig på arrangementer, der er målrettet mod lærere, måske gymnasielærerdag i Århus.
  • Lave input til teknologihistorieundervisning, evt. at skrive flere teknologihistorier til hjemmesiden.

Der opstod kort før jul alvorlige problemer med hjemmesiden, der ikke længere kan opdateres. Bestyrelsen vedtog at en løsning måtte findes snarest, evt. ved køb af ekstern bistand.

Bestyrelsen vil gerne have flere arrangementer, bogomtaler osv. på hjemmesiden. Formanden opfordrer alle til at sende nyheder. Deltagelse i en række arrangementer, konferencer m.m. blev drøftet, herunder især Historiedag i Forum i 2015, hvor der evt. kan samarbejdes med andre foreninger, samt T2M konferencen, som skal afholdes i Danmark i efteråret 2015 og ikke er tilknyttet en dansk organisation.

Årsmødet 2014 blev drøftet. Idéen om et årsmøde på Bornholm blev drøftet, men var ikke langt nok til at være realistisk i år. Et arrangement på Bornholm kræver samvirken med andre foreninger og institutioner. Andre idéer blev drøftet og man blev enige om at arbejde for et éndagsseminar i Hobro lørdag den 20. september. Program med pris udsendes senest 1. juli sammen med medlemsliste og opkrævning af 2014 kontingent.

Under eventuelt bemærkedes, at bestyrelsen havde konstitueret sig efter årsmødet i Lyngby med samme formand, kassere og sekretær.

9. marts 2013:

Bestyrelsen holdt møde på Arbejdermuseet i København fredag den 1. marts 2013. Tilstede var Michael Wagner (formand), Henrik Knudsen (kasserer), Laila Zwisler (sekretær), Louise Karlskov Skyggebjerg og Kenn Tarbensen. Der var afbud fra Kristine Hays Lynning og de to suppleanter.

Nedenfor et kort referat.

Kenn gav en orientering om konferencen Havet som ressource, der finder sted i Esbjerg 24. – 25. maj. Der var ros til programmet, der nu vil blive udsendt til vores medlemmer, gennem puljerne m.fl. Økonomien bag konferencen blev også drøftet; den er lidt stram, men der udtryktes håb om god tilslutning fra selskabets medlemmer. Rabat til studerende drøftedes.

I forlængelse heraf udspandt der sig en diskussion om modellen med deltagelse i en konference om foråret sammen med gode samarbejdspartnere og en begrænsning af årsmødet til et éndagsseminar med efterfølgende generalforsamling. Der var enighed om, at modellen synes at give nogle gode perspektiver, men at der så næppe er basis for et todages-årsmøde i september også.

Henrik orienterede om selskabets økonomi. I 2012 var der et lille overskud, så det ser fornuftigt ud. Der er en god tilgang af nye medlemmer.

Hjemmesiden drøftedes og der er enighed om kursen. Desværre kan vi ikke p.t. følge antal besøgende på siden.

Det kommende årsmøde. Laila udarbejder forslag til seminar på DTU en lørdag i september. Det overordnede emne bliver teknikum og ingeniører.

Det besluttedes desuden at tage kontakt til samarbejdspartnere om en fælles konference på Bornholm i foråret 2014.

Næste bestyrelsesmøde holdes i forbindelse med årsmødet – med mindre, der opstår behov inden da.

23. september 2012:

Umiddelbart efter generalforsamlingen 15. september 2012 holdt bestyrelsen konstituerende bestyrelsesmøde. Som formand fortsætter Michael F. Wagner og som kasserer fortsætter Henrik Knudsen. Ny sekretær er Laila Zvisler. Der henvises til generalforsamlingsreferatet her (nederst) og til oversigten over bestyrelsen her.

29. marts 2012:

Bestyrelsen holdt møde på Erhvervsarkivet i Aarhus fredag den 16. marts 2012. Mødet var på foranledning af kassereren hasteindkaldt efter to tidligere aflysninger og meddelelse fra formanden om nedlæggelse af sit hverv og udtræden af bestyrelsen. Den længst siddende suppleant Kristoffer Jensen var dermed indtrådt i bestyrelsen. Tilstede var Henrik Knudsen, Michael Wagner, Kenn Tarbensen og Kristoffer Jensen. Der var afbud fra Søren B. Andersen og Louise Skyggebjerg. Bestyrelsen konstaterede, at den var beslutningsdygtig.

Der udspandt sig en længere diskussion om selskabets fremtidige strategi. Flere bestyrelsesmedlemmer havde før mødet udtrykt ønske om, at der blev gennemført en strategisk diskussion. Teknologihistorien har i Danmark sit tyngdepunkt på museerne, hvor feltet er veletableret. Det blev fremhævet, at det fremad nok ville være nødvendigt også at styrke DTS’s tilknytning til universiteterne. Selskabet er endvidere det naturlige organ til at støtte HTX-lærernes videreuddannelse. Bestyrelsen fandt det derfor ønskeligt, at netværket til HTX lærerne blev styrket.

Michael Wagner blev valgt til ny formand for bestyrelsen.

Det endnu ureviderede regnskab for 2011 blev fremlagt og gennemgået. Årsmødet 2011 havde givet et underskud, og det blev fremhævet, at årsmøderne helst skal være i balance af hensyn til selskabets økonomi. Det blev besluttet, at formanden og kassereren forud for årsmøderne skal godkende et budget for disse. Der skal også arbejdes for flere medlemmer.

Der var stor tilfredshed med det faglige indhold på årsmødet i Odense.

Selskabet afvikler sammen med Håndværks- og Industripuljen og Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer (SBI) en konferencen med udgangspunkt i Lindøværftet, og programmet tegner lovende. I forlængelse af dette samarbejde udarbejdede Kenn og Kristoffer (som også er sekretær for Industripuljen) i efteråret 2011 et oplæg til samarbejde mellem de to selskaber og puljen om en fælles webportal. SBI har imidlertid siden udviklet sin egen hjemmeside. I lyset heraf blev det besluttet, at DTS skal fastholde og videreudvikle sin egen hjemmeside. Senere kan ideen om hjemmesidesamarbejde eventuelt genoptages.

Selskabets hjemmeside funger stadig fint, men den er efterhånden ret lang og uoverskuelig. Webmaster erklærede sig enig i bestyrelsens vurdering, og lovede desuden at kigge efter de manglende referater fra generalforsamlingen i Odense.

På årsmødet 2011 blev ideen om et årsmøde i Esbjerg med fokus på det maritime ventileret. Bestyrelsen vurderede, at denne plan bedst kan virkeliggøres i 2013. Det er nærliggende at invitere SBI og Industripuljen til at samarbejde om en ambitiøs fælleskonference i 2013. Det vil også være oplagt at afsøge mulighederne for et samarbejde med Fiskeripuljen. Hermed ikke sagt at mødet kun skal omhandle fiskeri.

SHOT. Bestyrelsen blev enige om at slå på tromme for deltagelse i SHOT-konferencen i Kbh. og selskabet vil evt. sammen med Arbejdermuseet arbejde for et arrangement i tilknytning til konferencen. Selskabet vil også prøve at få lavet lidt ”reklame” under konferencen.

I lyset af Lindø-konferencen og SHOT besluttedes det i år at nøjes med et endagsseminar i Aarhus (den 15. september 2012 er foreløbig fastsat som dato). Michael og Kenn fik i opdrag at arbejde videre med ideen om et tema ”fritid, forbrugsknuder, teknologi” og komme med forslag til oplægsholdere.

20. januar 2011:

Bestyrelsen holdt som planlagt møde 14. januar 2011. Mødet fandt sted i ODMs (Organisationen Danske Museer) lokaler i Vartov i København, og tilstede var Frank Allan Rasmussen (formand), Kenn Tarbensen, Henrik Knudsen (kasserer), Louise Skyggebjerg, Søren B. Andersen og Søren la Cour Jensen (suppleant). Der var afbud fra Michael Wagner og Kristoffer Jensen (suppleant).

Henrik Knudsen fremlagde udkast til regnskab for 2010, der viste et overskud på 4.403,18 kr., samt et budget for 2011, der til gengæld udviser et lille underskud. Medlemstilgangen er positiv, men en snes stykker har ikke betalt kontingent i 2010. De vil blive erindret derom. Det blev besluttet at fremsende en vingave til selskabets forhenværende kasserer, Hanne Lindegaard med en tak for hendes store indsats.

Årsmødet 2010 i Århus blev evalueret, og der var stor tilfredshed hermed.

Samarbejde med andre selskaber og foreninger blev grundigt drøftet. Frank Allan Rasmussen redegjorde for de hidtidige diskussion. Der var enighed om, at der stadig er et mandat fra selskabet til sammenlægningsplaner, men at det mest realistiske nu er, at de tre parter sætter sig sammen med henblik på at skabe rammerne for et ambitiøst fælles arrangement i foråret 2012 i København. Frank Allan Rasmussen og Louise Skyggebjerg blev udpeget til at arbejde videre med dette forslag.

Vedrørende selskabets arkivforhold meddelte Kenn Tarbensen, at han ville forsøge at samle det materiale, der måtte findes hos de tidligere formænd og kasserer for DTS.

Hjemmesiden blev diskuteret. Efter en del diskussion blev det besluttet at nedlægge posterne som temaredaktører, idet ordningen ikke havde fungeret efter hensigten. Arbejdet blev igen lagt i hænderne på selskabets webredaktør. Desuden viser det sig, at der forsat er lagre af bogmærker som formanden opfordrer til bliver anvendt på konferencer, seminarer og andre møder.

Det næste årsmøde afholdes i Odense enten den 16.-17. september eller den 23.-24. september 2011. Temaet bliver muligvis middelalderteknologi, men en idé om ”en omgang blandede bolsjer” med fokus på frontlinjer inden for feltet blev også ventileret. Søren B. Andersen og Søren la Cour Jensen blev udpeget til at tage sig af arrangementet. De skal straks tage initiativ til at få afklaret dato samt tema, som snarest bør meldes ud på selskabets hjemmeside.

Der blev ikke vedtaget nye datoer for bestyrelsesmøder i 2011. Bestyrelsen vil blive indkaldt ad hoc.

19. september 2010:

Efter generalforsamlingen 18. september 2010 holdt bestyrelsen konstituerende møde, Frank Allan Rasmussen fortsætter som formand og Søren B. Andersen ligeledes som sekretær. Ny kasserer bliver Henrik Knudsen. Kenn Tarbensen fortsætter som webmaster. Næste bestyrelsesmøde fastsattes til 14. januar 2011.

7. marts 2010:

Selskabets bestyrelse holdt ordinært bestyrelsesmøde 19. februar 2010 i Århus. Tilstede var Frank Allan Rasmussen, Kenn Tarbensen, Søren B. Andersen og Henrik Knudsen. Som følge af bortrejse havde Hanne Lindegaard forlods meldt afbud og Michael F. Wagner måtte melde afbud aftenen før på grund af snevejret i Nordjylland.

Da det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i Frederiksværk konstituerede bestyrelsen sig på ny. Frank Allan Rasmussen fortsætter som formand og Søren B. Andersen som sekretær. Hanne Lindegaard fortsætter som kasserer frem til næste generalforsamling, hvor hun vil fratræde bestyrelsen. Desuden aftaltes det også, at Kenn Tarbensen i det kommende år fortsætter som webmaster forwww.teknologihistorie.dk.

Bestyrelsen evaluerede årsmødet i Frederiksværk. Der var kun kommet fine tilbagemeldinger, og vi havde været ganske heldige med det fine sensommervejr, der muliggjorde rundvisningen på krudtværksområdet. Kenn Tarbensen kritiserede dog, at programmet ikke havde været klar inden sommerferien, og at indbydelsen derfor var sendt meget sent ud til medlemmer og andre interesserede. Det blev besluttet, at programmet skal være klar inden sommerferien.

Formanden Frank Allan Rasmussen rejste spørgsmålet om samarbejde med andre selskaber med nogenlunde samme interesseområde. Der var enighed om, at fusioner nok ikke er realistiske p.t., men at et øget og mere intensivt samarbejde, f.eks. gennem en form for paraplyorganisation, kunne skabe gode synergieffekter i forhold til årsmøder, tidsskriftsudgivelse af international kvalitet m.m. Det blev besluttet, at formanden skulle udarbejde en fællesskrivelse til andre selskaber og efter udtalelse i bestyrelsen herefter kunne kontakte andre selskaber med henblik på drøftelser i et fælles møde. Dansk Teknologihistorisk Selskab tegnes i denne forbindelse af formanden og Henrik Knudsen.

Selskabets arkivforhold blev diskuteret. Vi nærmer os 20 års fødselsdag og en række vigtige papirer findes hos tidligere formænd og fremtrædende medlemmer samt hos kassereren. Det blev besluttet, at Kenn Tarbensen og Henrik Knudsen søger at tilvejebringe materialet med henblik på en aflevering til f.eks. Erhvervsarkivet.

Økonomien ser nogenlunde rimelig ud, men der er fortsat alt for mange medlemmer, der flytter eller ikke får fornyet deres kontingent. Trods de gode takter i selskabet, må vi konstatere, at medlemstallet ser ud til at være omkring 60, et kritisk lavpunkt. Der er heldigvis nye medlemmer, der melder sig ind, og det er vigtigt med en ordentlig modtagelse. Formanden sørger for dette.

Vedrørende hjemmesiden havde Kenn Tarbensen fremsendt besøgsstatistik, der viser et fortsat stigende antal besøgende. Det er glædeligt. Der bliver nu fulgt op på ISSN-nr. til hjemmesiden.

Det blev besluttet at holde årsmøde i Århus 17. – 18. september 2010. Henrik Knudsen og Kenn Tarbensen står for planlægningen og nærmere meldes ud på hjemmesiden. Odense blev fundet velegnet til årsmøde 2011.

25. juni 2009:

En fuldtallig bestyrelse holdt møde 29. maj 2009 i ODMs (Organisationen Danske Museer) lokaler i Vartov i København.

Hanne Lindegaard gav først en redegørelse for selskabets økonomi, herunder også afsatte midler til årsmødet i Frederiksværk. Der er ikke de store bevægelser i medlemstallet, men der har været en lille tilgang. Bestyrelsen bør holde tættere øje med medlemssituationen, herunder afgang af medlemmer.

Kenn Tarbensen meddelte at besøgstallet på Selskabets hjemmeside var stabilt, men at det er yderst vigtigt at der hele tiden kommer nyheder på siderne. Nyheder trækker brugere til. Men det er begrænset, hvor mange tips, der kommer til hjemmesiden, og han ønskede, at flere ville maile, når der skete noget nyt. Der blev efterlyst mere plads på Selskabets hjemmeside, og det blev besluttet at de 25 MB skulle opgraderes til 75 MB. Det er efterfølgende sket.

Vedrørende et medlemsmodul meddelte Kenn, at der kun er tre bestyrelsesmedlemmer, der har udnyttet muligheden for at sende billeder og CV til hjemmesiden. Han vil ikke uploade disse før hele bestyrelsen, samt suppleanter har leveret, så han opfordrede på det kraftigste de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at levere. Oversigten over bestyrelsesmedlemmer skal tjene som udgangspunkt for en diskussion på Generalforsamlingen om, hvorvidt modellen kan udbredes til et generelt medlemsforum.

Vedrørende årsmødet gav Frank Allan Rasmussen en redegørelse for Frederiksværks aktualitet (se underÅrsmøde). Det blev vedtaget at temaet skal være: Teknologi og globalisering og at Dansk teknologihistorisk Selskab holder sit næste årsmøde i Frederiksværk. Årsmødet finder sted i dagene den 18. til den 19. september 2009 i byens gamle støberi – Gjethuset – fra 1760erne. Der drøftedes en række forskellige foredragsholdere samt en vinkling på årets tema. Der er efterfølgende fulgt op på dette. Pris for deltagelse blev sat til 500 kr. for medlemmer og 650 kr. for ikke-medlemmer. Programmet skal udsendes før sommerferien, inkl. girokort, så kontingentindbetaling 2009 kan ske samtidig.

Om PR meddelte Kenn Tarbensen og Henrik Knudsen, at de have afholdt et møde om det planlagte bogmærke. Et udkast var blevet fremsendt til medlemmerne af bestyrelsen. Det blev drøftet og godkendt med et par enkelte rettelser. Det blev besluttet at indhente tilbud. Det er efterfølgende sket, og det er blevet godkendt pr. mail.

På grund af tidsnød udsattes et dagsordenspunkt om det teknologihistoriske miljø i Danmark til en uformel drøftelse i forbindelse med efterfølgende frokost.

Under eventuelt blev drøftet muligheden for internationalt samarbejde samt muligheden for, at selskabet søgte at blive medarrangører af forskellige relevante arrangementer i årets løb, så medlemmerne fik flere tilbud.

Der var ros til formanden for at have fundet godt centralt sted for bestyrelsesmødet. Næste møde holdes i forbindelse med Generalforsamlingen.

9. februar 2009: 

Bestyrelsen måtte desværre i efteråret aflyse det planlagte møde i november i København, men mødtes i stedet den 30. januar i Århus. Nedenfor nogle hovedpunkter fra mødet.

Bestyrelsen konstituerede sig med Frank Allan Rasmussen som formand, Hanne Lindegaard som kasserer og Søren B. Andersen som sekretær. Desuden blev det besluttet, at Kenn Tarbensen fortsat er selskabets webmaster.

Der var tilfredshed med årsmødet i 2008. Erhvervsarkivets Store Sal var velegnet og dagens oplæg var både meget forskellige, fagligt solide og inspirerende. At der undtagelsesvis var tale om et ét-dagsseminar betød også, at selskabets økonomi ikke blev belastet i høj grad som ved de foregående årsmøder.

Selv om der er grund til at glæde sig over de nye medlemmer, som selskabet har fået, er der malurt i bægeret i den anden ende. Blandt de ”gamle” medlemmer er der en del, der ikke har fået fornyet deres kontingent. En del girokort returneres pga. flytning. Det blev bl.a. besluttet via hjemmesiden at gøre opmærksom på problemerne med både manglende flyttemeddelelser/emailadresseændringer og kontingentindbetalingerne. En bedre velkomst til nye medlemmer blev også vedtaget.

Vedr. plads på hjemmesiden blev det besluttet at udvide kapaciteten, så vi kan få en endnu bedre side. Nye tiltag vil blive søgt realiseret, herunder især tilbud om medlemsinformation. Der arbejdes på en plan om ”bogmærker” i stedet for en folder om selskabet.

Henrik lovede at sørge for at selskabet bliver omtalt på Wikipedia – og det er allerede sket.

Næste årsmøde blev besluttet til afholdelse i Frederiksværk (følg med under kommende arrangementer). Frank, Søren og Henrik er ansvarlig for årsmødet.

Under eventuelt opfordrede Frank til at deltage i TICCHIs stort anlagte møde i Tyskland (Freiburg), ligesom han fortalte om KUAS nyeste initiativ: ”1001 – historie om Danmarks kultur”, se www.kulturarv.dk.

Det blev også ventileret, om det ville være interesse for Selskabets medlemmer, at blive inviteret til udstillingsåbningerne og andre events på de museer som arbejder med teknologi-, industri- og arbejderhistorie. Endelig omtalte Frank det sidste nummer af Fabrik&Bolig, der netop er udkommet med et nummer om industriel arkæologi, industrihavnene i Danmark og en redegørelsen for en stor undersøgelse af Elektrostålværket i Frederiksværk. Han opfordrede til at medlemmerne ville indsende manuskripter til tidsskriftet.

Det blev besluttet af hensyn til Selskabets økonomi, kun at afholde ét bestyrelsesmøde inden årsmødet i september. Datoen blev fastlagt til fredag den 29. maj 2009 i København.